Skip to main content
Submitted by admin on November 22, 2022
ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА

H4

Поглеждаме смело към високите международни езикови сертификати на Cambridge.

Фокусът в програмата H4 не е само върху свободното използване на езика в различни ситуации, но и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, отговарящи на владеенето на английски на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.

Материалът и активностите в часовете са предпоставка учениците ни да придобият необходимата основа, върху която се гради подготовката за изпитите за сертификатите B2 First, C1 Advanced и C2 Proficiency. Целта е в края на курса децата да имат богат речников запас и употребата му в реална ситуация да не бъде предизвикателство. През годината провеждаме два срочни изпита, които ще помогнат на учениците да се запознаят с основните секции на изпита B2 First.

Часовете се провеждат изцяло на английски език, а за да ги направим по-интересни за тийнейджърите, използваме и метода на геймификация, предоставяйки им възможността да се включат в приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (8., 9. и 10. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи – до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на годината учениците от H4 ще могат:

 • да използват по-богат набор от думи и изрази в речта си;
 • да комуникират свободно и да изразяват мнение на редица практически теми от ежедневието (например планове за бъдещето, свободно време, навици, минали събития в живота им), абстрактни теми (социални медии, позитивна нагласа, социална справедливост, градовете на бъдещето);
 • да използват аргументи, примери, обяснения;
 • да съставят текстове на различни теми в различни жанрове – статия, аргументативно есе, досклад, биография и др;.
 • да структурират логически текстовете, да се придържат към изискванията за съдържанието им и да използват художествени похвати при написването им;
 • да използват разнообразни стратегии за четене, да идентифицират конкретна информация или да извличат идеята на текста;
 • да разбират значението на непознати сложни думи на база контекст от текстове, които четат;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текст;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни или по-специфични ситуации;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране и да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно в текста.

В ниво H4 се стремим да научим децата на критично мислене и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето. По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за фокусиране, постигане на групово съгласие, използване на инфограми за представяне на данни, планиране, приоритизиране и организация, как да се учат от грешките си, да управляват стреса и други. Заедно ще научим как да сме подготвени за професиите на бъдещето.
Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех. Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени как позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

- Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.

- Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Поглеждаме смело към високите международни езикови сертификати на Cambridge.

Фокусът в програмата H4 не е само върху свободното използване на езика в различни ситуации, но и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, отговарящи на владеенето на английски на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.

Материалът и активностите в часовете са предпоставка учениците ни да придобият необходимата основа, върху която се гради подготовката за изпитите за сертификатите B2 First, C1 Advanced и C2 Proficiency. Целта е в края на курса децата да имат богат речников запас и употребата му в реална ситуация да не бъде предизвикателство. През годината провеждаме два срочни изпита, които ще помогнат на учениците да се запознаят с основните секции на изпита B2 First.

Часовете се провеждат изцяло на английски език, а за да ги направим по-интересни за тийнейджърите, използваме и метода на геймификация, предоставяйки им възможността да се включат в приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Използваме нашата удобна олайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (8., 9. и 10. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи – до 12 курсисти

 

В края на годината учениците от H4 ще могат:

 • да използват по-богат набор от думи и изрази в речта си;
 • да комуникират свободно и да изразяват мнение на редица практически теми от ежедневието (например планове за бъдещето, свободно време, навици, минали събития в живота им), абстрактни теми (социални медии, позитивна нагласа, социална справедливост, градовете на бъдещето);
 • да използват аргументи, примери, обяснения;
 • да съставят текстове на различни теми в различни жанрове – статия, аргументативно есе, досклад, биография и др;.
 • да структурират логически текстовете, да се придържат към изискванията за съдържанието им и да използват художествени похвати при написването им;
 • да използват разнообразни стратегии за четене, да идентифицират конкретна информация или да извличат идеята на текста;
 • да разбират значението на непознати сложни думи на база контекст от текстове, които четат;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текст;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни или по-специфични ситуации;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране и да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно в текста.

В ниво H4 се стремим да научим децата на критично мислене и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето. По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за фокусиране, постигане на групово съгласие, използване на инфограми за представяне на данни, планиране, приоритизиране и организация, как да се учат от грешките си, да управляват стреса и други. Заедно ще научим как да сме подготвени за професиите на бъдещето.
Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех. Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени как позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Поглеждаме смело към високите международни езикови сертификати на Cambridge.

Фокусът в програмата H4 не е само върху свободното използване на езика в различни ситуации, но и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, отговарящи на владеенето на английски на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.

Материалът и активностите в часовете са предпоставка учениците ни да придобият необходимата основа, върху която се гради подготовката за изпитите за сертификатите B2 First, C1 Advanced и C2 Proficiency. Целта е в края на курса децата да имат богат речников запас и употребата му в реална ситуация да не бъде предизвикателство. През годината провеждаме два срочни изпита, които ще помогнат на учениците да се запознаят с основните секции на изпита B2 First.

Часовете се провеждат изцяло на английски език, а за да ги направим по-интересни за тийнейджърите, използваме и метода на геймификация, предоставяйки им възможността да се включат в приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (8., 9. и 10. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи – до 12 курсисти

Това ниво се провежда и в ОНЛАЙН форма на обучение.

В края на годината учениците от H4 ще могат:

 • да използват по-богат набор от думи и изрази в речта си;
 • да комуникират свободно и да изразяват мнение на редица практически теми от ежедневието (например планове за бъдещето, свободно време, навици, минали събития в живота им), абстрактни теми (социални медии, позитивна нагласа, социална справедливост, градовете на бъдещето);
 • да използват аргументи, примери, обяснения;
 • да съставят текстове на различни теми в различни жанрове – статия, аргументативно есе, досклад, биография и др;.
 • да структурират логически текстовете, да се придържат към изискванията за съдържанието им и да използват художествени похвати при написването им;
 • да използват разнообразни стратегии за четене, да идентифицират конкретна информация или да извличат идеята на текста;
 • да разбират значението на непознати сложни думи на база контекст от текстове, които четат;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текст;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни или по-специфични ситуации;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране и да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно в текста.

В ниво H4 се стремим да научим децата на критично мислене и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето. По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за фокусиране, постигане на групово съгласие, използване на инфограми за представяне на данни, планиране, приоритизиране и организация, как да се учат от грешките си, да управляват стреса и други. Заедно ще научим как да сме подготвени за професиите на бъдещето.
Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех. Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени как позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

В обучението в BRITANICA включваме няколко безплатни, допълнителни програми, чрез които развиваме социалните умения на децата и учим за заобикалящия ни свят:

- Festival Lessons – учим за празниците и традициите на англоговорящите държави. Организираме тържества и специални активности в часовете.

- Благотворителни каузи и кампании – вярваме, че невероятните ни ученици и техните семейства са героите на нашето време. Затова всеки филиал има своя благотворителна кауза, с която помага на нуждаещи се.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

Поглеждаме смело към високите международни езикови сертификати на Cambridge.

Фокусът в програмата H4 не е само върху свободното използване на езика в различни ситуации, но и върху натрупването на речников запас и надграждането на граматически структури, отговарящи на владеенето на английски на ниво B2 от Общата европейска езикова рамка.

Материалът и активностите в часовете са предпоставка учениците ни да придобият необходимата основа, върху която се гради подготовката за изпитите за сертификатите B2 First, C1 Advanced и C2 Proficiency. Целта е в края на курса децата да имат богат речников запас и употребата му в реална ситуация да не бъде предизвикателство. През годината провеждаме два срочни изпита, които ще помогнат на учениците да се запознаят с основните секции на изпита B2 First.

Часовете се провеждат изцяло на английски език, а за да ги направим по-интересни за тийнейджърите, използваме и метода на геймификация, предоставяйки им възможността да се включат в приключенската игра Class Real, с която учениците ефективно преговарят усвоения материал и надграждат знанията си.

Използваме нашата удобна олайн платформа, която наподобява истинска класна стая.

Продължителност: 16 септември – 31 май

Посещения: 2 пъти седмично по 2½ уч. ч. (по 45 мин.) или 2 астрономически часа с 10 мин. почивка

За: ученици (8., 9. и 10. клас), които ще надградят и усвоят базисни знания по езика

Ваканции, съобразени с ваканциите в училище

Компактни групи – до 12 курсисти

 

В края на годината учениците от H4 ще могат:

 • да използват по-богат набор от думи и изрази в речта си;
 • да комуникират свободно и да изразяват мнение на редица практически теми от ежедневието (например планове за бъдещето, свободно време, навици, минали събития в живота им), абстрактни теми (социални медии, позитивна нагласа, социална справедливост, градовете на бъдещето);
 • да използват аргументи, примери, обяснения;
 • да съставят текстове на различни теми в различни жанрове – статия, аргументативно есе, досклад, биография и др;.
 • да структурират логически текстовете, да се придържат към изискванията за съдържанието им и да използват художествени похвати при написването им;
 • да използват разнообразни стратегии за четене, да идентифицират конкретна информация или да извличат идеята на текста;
 • да разбират значението на непознати сложни думи на база контекст от текстове, които четат;
 • да използват целия си набор от лексикални и граматически познания, за да забелязват подвеждаща информация в текст;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране, както за основни идеи, така и за специфични детайли, докато слушат средни по продължителност монолози или диалози между англоговорящи, които могат да бъдат с акцент или да имат различна скорост на говорене, в реални ежедневни или по-специфични ситуации;
 • да прилагат стратегии за слушане с разбиране и да извличат информация за различни аспекти на комуникативната ситуация, които не се коментират директно в текста.

В ниво H4 се стремим да научим децата на критично мислене и други важни житейски умения, които ще са полезни за реализацията им в професиите на бъдещето. По време на активностите в часовете мотивираме учениците да работят заедно – както по двойки, така и в малки групи, като получават различни задачи, в които развиват умения за фокусиране, постигане на групово съгласие, използване на инфограми за представяне на данни, планиране, приоритизиране и организация, как да се учат от грешките си, да управляват стреса и други. Заедно ще научим как да сме подготвени за професиите на бъдещето.
Учим ги да си правят самооценка и да анализират постигнатите резултати, ползвайки ги за основа, на която да си поставят цели, които да ги движат към успех. Чрез активностите през годината се стараем всеки наш ученик да осъзнае и оцени как позитивното мислене, любопитството, упоритостта и постоянството са необходими предпоставки за успеха на всеки академичен или личностен проект.

В BRITANICA ценим и всекидневно се стремим да подобряваме съвместната ни работа с родителите. Израз на това са постоянната обратна връзка, откритите уроци и родителските срещи.
Грижим се всяко дете да получи нужния напредък и с тази цел предоставяме възможност за:

 • допълнителна индивидуална работа с детето - консултации;
 • допълнителни задачи, по които детето да работи вкъщи.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Как да запишете детето си

 • Стъпка 1
  Свържете се с нас по телефона, заповядайте на място в един от филиалите ни или попълнете формата за запитване преди началото на учебната година.
 • Стъпка 2
  Заедно ще обсъдим възможностите за обучение на детето Ви спрямо възрастта му и целите му, свързани с английския език.
 • Стъпка 3
  Може да поканим детето Ви да се срещне с наш преподавател, за да намерим най-подходящото за него ниво.
 • Стъпка 4
  Ще обсъдим резултатите, ще изберем група, която подхожда на целите Ви и ще финализираме документите за записване.
Локации

Къде се провежда програмата

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

Изберете филиал

Ситняково

ул. "Шипченски проход" 5

Мадрид

ул. „Константин Фотинов“ 2

Прага

бул. "Прага" 18

Плиска

Кв. "Изток", бл. 5

Орлов мост (Тулово)

ул. "Тулово" 7

Младост 2

бул. "Андрей Ляпчев" 74

Люлин

бул. "Царица Йоанна" 57, ет. 2

Бели брези

ул. "Хайдушка гора" 48Б

Варна Севастопол

бул. "Княз Борис I" 53

Бургас

ул. Св. Патриарх Евтимий" 26

Програмата се провежда и ОНЛАЙН на територията на цялата страна.

За повече информация:

тел: 02/4666575

e-mail: online.yearly@britanica-edu.org

НАМЕРИ ОЩЕ КУРСОВЕ

Летни програми за деца

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване