Skip to main content

Езиков одит

Езиков одит

Езиковият одит e в помощ на всеки мениджър, който има нужда от бърз, сигурен и надежден инструмент за детайлна оценка на четирите езикови умения (писане, четене, говорене и слушане) на кандидати за работа или настоящи служители.

Езиковият одит оценява детайлно четирите езикови умения на служителя спрямо шестте нива на езикови компетенции на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Езиковият одит включва следните секции:

 • Reading – 40 мин;
 • Listening – 35 мин;
 • Writing – 45 мин;
 • Speaking – 10 мин.

Секцията Reading включва 45 въпроса, разделени в три части. Въпросите проверяват умението на кандидата да разбира основните идеи, както в текст, съставен предимно от прости изречения, така и в по-сложен текст. Друга основна цел на въпросите е да се провери дали кандидатът съумява да разбере значението на някои непознати думи в контекст и дали разбира отношението на автора към идеите, изразени в текста.

Упражненията в секция Listening включват 28 въпроса, чиято цел е да се провери умението на кандидата да разбира основни идеи и детайли в кратък и в по-дълъг монолог, а също и в диалог. Тази секция проверява умението на кандидата да разграничава сходни идеи, представени в отделни кратки монолози.

В секция Writing са включени две задания. Първото има за цел да провери уменията на кандидата да съставя кратък текст по основна тема, свързана с ежедневието, а второто проверява уменията за писане на аргументативен текст по една от общо три зададени теми.

В последната секция Speaking кандидатът показва уменията си да разговаря на различни теми, като се изразява правилно, с подходящо подбрани граматични и лексикални форми.

За разлика от входящия тест, чиято цел е да определи в кое ниво и курс на обучение да се включи съответният кандидат, езиковият одит предоставя конкретна оценка на всяко едно от езиковите му умения. Чрез него бързо и лесно може да се разбере какви са компетенциите на служителя от гледна точка на писане, четене, говорене и слушане с разбиране на английски език.

Езиковият одит не изисква предварителна подготовка от страна на кандидатите. Неговата цел е да провери и оцени комуникативната им компетентност във всяко от четирите езикови умения, както и общата им комуникативна компетентност.

При наемане на нови служители, чиято работа изисква английски език, езиковият одит е изключително подходящ инструмент, за да се оцени как би се справил служителят, спрямо профила на позицията, за която кандидатства.

Ако искате да оцените езиковата компетентност на своите настоящи служители и да планирате бъдещи обучения, езиковият одит ще Ви помогне да таргетирате тези от тях, които имат нужда да развият конкретни eзикови умения, за да бъдат още по-полезни в работата си.

Резултатите от езиковия одит са спрямо шестте нива на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Кандидатите получават отделна оценка на всяко от четирите езикови умения (четене, писане, слушане и говорене), придружена с коментар на изпитващия за конкретното умение на кандидата.

Крайната оценка се формира като средно аритметична от четирите оценки. Резултатите се предоставят до пет работни дни след провеждане на езиковия одит.

В традициите на комуникативния метод за чуждоезиково обучение и оценяване, езиковият одит цели да измери практическите умения на всеки кандидат в четирити основни аспекта на езиково владеене: четене, писане, слушане и говорене. Той се базира на разнообразие от задачи, създадени както на принципа на затворените, така и на отворените въпроси, като по този начин позволява оценяване, което е не само обективно, но и чувствително към реалната употреба на езика в социален контекст.

Основните типове задачи включват множествен избор, кратък отговор, свободен отговор и др. Така кандидатите имат възможността да демонстрират способността си да разбират основни идеи, факти и мнения при четене и слушане, да дават информация за себе си, както и за минали и предстоящи събития, да изразяват и аргументират позиция, и др.

Оценяването комбинира точковата система с аналитични скали за оценяване на уменията спрямо установените стандарти за езикова компетентност на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език). Тази комбинирана система позволява прецизност на оценяването и дава детайлен профил на уменията на кандидата, включително обема и правилната употреба на лексиката и граматиката, употребата на езикови средства за ефективна организация на писмените и устните изказвания и постигане комуникативните им цели и др.

Езиковият одит дава бърза обратна връзка за всяко от четирите езикови умения на тестваните кандидати. Не се изисква предварителна подготовка на кандидатите, а резултатите се предоставят до пет дни след провеждането му.

Езиковият одит е в помощ на HR-а при наемане на служители или атестация и планиране на развитието на настоящи такива.

Езиковият одит e в помощ на всеки мениджър, който има нужда от бърз, сигурен и надежден инструмент за детайлна оценка на четирите езикови умения (писане, четене, говорене и слушане) на кандидати за работа или настоящи служители.

Езиковият одит оценява детайлно четирите езикови умения на служителя спрямо шестте нива на езикови компетенции на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Езиковият одит включва следните секции:

 • Reading – 40 мин;
 • Listening – 35 мин;
 • Writing – 45 мин;
 • Speaking – 10 мин.

Секцията Reading включва 45 въпроса, разделени в три части. Въпросите проверяват умението на кандидата да разбира основните идеи, както в текст, съставен предимно от прости изречения, така и в по-сложен текст. Друга основна цел на въпросите е да се провери дали кандидатът съумява да разбере значението на някои непознати думи в контекст и дали разбира отношението на автора към идеите, изразени в текста.

Упражненията в секция Listening включват 28 въпроса, чиято цел е да се провери умението на кандидата да разбира основни идеи и детайли в кратък и в по-дълъг монолог, а също и в диалог. Тази секция проверява умението на кандидата да разграничава сходни идеи, представени в отделни кратки монолози.

В секция Writing са включени две задания. Първото има за цел да провери уменията на кандидата да съставя кратък текст по основна тема, свързана с ежедневието, а второто проверява уменията за писане на аргументативен текст по една от общо три зададени теми.

В последната секция Speaking кандидатът показва уменията си да разговаря на различни теми, като се изразява правилно, с подходящо подбрани граматични и лексикални форми.

За разлика от входящия тест, чиято цел е да определи в кое ниво и курс на обучение да се включи съответният кандидат, езиковият одит предоставя конкретна оценка на всяко едно от езиковите му умения. Чрез него бързо и лесно може да се разбере какви са компетенциите на служителя от гледна точка на писане, четене, говорене и слушане с разбиране на английски език.

Езиковият одит не изисква предварителна подготовка от страна на кандидатите. Неговата цел е да провери и оцени комуникативната им компетентност във всяко от четирите езикови умения, както и общата им комуникативна компетентност.

При наемане на нови служители, чиято работа изисква английски език, езиковият одит е изключително подходящ инструмент, за да се оцени как би се справил служителят, спрямо профила на позицията, за която кандидатства.

Ако искате да оцените езиковата компетентност на своите настоящи служители и да планирате бъдещи обучения, езиковият одит ще Ви помогне да таргетирате тези от тях, които имат нужда да развият конкретни eзикови умения, за да бъдат още по-полезни в работата си.

Резултатите от езиковия одит са спрямо шестте нива на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език).

Кандидатите получават отделна оценка на всяко от четирите езикови умения (четене, писане, слушане и говорене), придружена с коментар на изпитващия за конкретното умение на кандидата.

Крайната оценка се формира като средно аритметична от четирите оценки. Резултатите се предоставят до пет работни дни след провеждане на езиковия одит.

В традициите на комуникативния метод за чуждоезиково обучение и оценяване, езиковият одит цели да измери практическите умения на всеки кандидат в четирити основни аспекта на езиково владеене: четене, писане, слушане и говорене. Той се базира на разнообразие от задачи, създадени както на принципа на затворените, така и на отворените въпроси, като по този начин позволява оценяване, което е не само обективно, но и чувствително към реалната употреба на езика в социален контекст.

Основните типове задачи включват множествен избор, кратък отговор, свободен отговор и др. Така кандидатите имат възможността да демонстрират способността си да разбират основни идеи, факти и мнения при четене и слушане, да дават информация за себе си, както и за минали и предстоящи събития, да изразяват и аргументират позиция, и др.

Оценяването комбинира точковата система с аналитични скали за оценяване на уменията спрямо установените стандарти за езикова компетентност на Общата европейска референтна езикова рамка – от А1 (начинаещи) до С2 (почти майчин език). Тази комбинирана система позволява прецизност на оценяването и дава детайлен профил на уменията на кандидата, включително обема и правилната употреба на лексиката и граматиката, употребата на езикови средства за ефективна организация на писмените и устните изказвания и постигане комуникативните им цели и др.

 

Езиковият одит дава бърза обратна връзка за всяко от четирите езикови умения на тестваните кандидати. Не се изисква предварителна подготовка на кандидатите, а резултатите се предоставят до пет дни след провеждането му.

Езиковият одит е в помощ на HR-а при наемане на служители или атестация и планиране на развитието на настоящи такива.

За да получите повече информация, изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас!

Запитване

Няколко лесни стъпки

Реализация

 • Стъпка 1
  Свържете се с нашите преподаватели за онлайн тест и консултация, за да определим нивото Ви на владеене на английски.
 • Стъпка 2
  След като заедно разгледаме Вашите резултати, ще обсъдим подходящия за Вас курс спрямо тях и целите Ви.
 • Стъпка 3
  Когато всичко е уточнено остава само да финализирате процеса по записване и да закупите учебници.