Skip to main content

Oбщи условия на Британика за Интензивно обучение

Oбщи условия на Британика за Интензивно обучение

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център Британика ООД, BG121882869, наричано за краткост Британика и потребителите на услугата обучение по английски език.

2. Услугата се осигурява от Британика въз основа на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Курсист” е всяко физическо лице, което учи английски език в Британика.

„Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Интензивно обучение” е курс по английски език, който се провежда на територията на филиал на Британика в групова форма на обучение.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

 

II. Записване за курс по английски език

1. Записването за курс по английски език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в съответните срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Курсисти, които досега не са учили в Британика задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще.

3. При възникване на непредвидени и/или непредотвратими обстоятелства от извънреден характер, при които е невъзможно провеждането на учебни часове физически на място във филиал, Британика си запазва правото да организира дистанционно онлайн обучение.

4. С подписването на настоящите Общи условия Родителят дава изрично съгласието си за провеждане на обучението онлайн чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (напр. виртуални стаи, материали, изпращани по електронна поща, онлайн консултации и др.).

5. Уговорената между страните цена, посочена в индивидуалния договор между тях не подлежи на корекция при промяна във формата на обучение в случаите посочени в т. II, ал. 3.

6. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник

.

III. Начин на плащане

1. Такси

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите във всеки един от офисите на Британика.

2. Начин на плащане

2.1.Таксата за интензивно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в индивидуалния договор с курсиста срокове.

2.2. При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия. Веднъж посочени тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същия курс.

2.3. Първата вноска или пълната такса за интензивно обучение се заплащат чрез EPAY, EASY PAY, BPAY или виртуален ПОС терминал.

2.4. В случай, че клиентът е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплати втората вноска от курса в уговорения срок, в противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.

2.5. Учебните пособия се плащат чрез EPAY, EASY PAY, BPAY или виртуален ПОС терминал. Платените учебници могат да бъдат получени в офиса на Британика, в който ще се провежда обучението, 3 дни след осъществяване на плащането.

2.6. (изм. на 20.02.2017 г.) Британика си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори.

 

IV. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента

1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста до 5 работни дни преди старта, Британика възстановява цялата внесена сума.

2. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта по-късно от 5 работни дни преди старта, Британика възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 60 лева.

3. Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни.

 

V. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста Британика не възстановява заплатената такса.

2. (изм. на 20.02.2017 г.) Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства (здравословни причини), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване или прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Молбата се разглежда в рамките на 20 работни дни от подаването й в офис на Британика. Размерът на частта, която ще се прехвърли или върне се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърляна втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.

При одобрение на молба за връщане на част от такса, сумата се връща по банков път.

2.1. Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

3. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, Британика не връща част от таксата на курсиста и не се задължава да компенсира по какъвто и да било начин отсъствието на курсиста.

 

VI. Прекратяване на обучението от страна на Британика

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Британика в следните случаи:

1.1. Нарушаване на вътрешния ред и дисциплината от страна на курсиста на територията на учебното заведение.

Британика има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2. Неплащане на такса

Британика има правото да прекрати обучението на курсист, който е избрал да заплаща обучението си на вноски и забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

1.3. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

1.4. Британика си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във видът, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.

1.5. (нова 20.02.2017 г.) В случай, че Британика прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Британика дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. В този случай Британика дължи и възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

 

VII. График на занятията. Обучение.

1. Британика си запазва правото да прави промени в графика и местопровеждането на учебните занятия.

2. При провеждане на обучението в Британика курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

 

VIII. Сертификат и следващ курс на обучение

Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати покриват едновременно установените академични норми:

1. Успеваемост:

1.1. За нивата до В 2 успеваемостта трябва да е над 70 % включително.

1.2. За сертификатните нива успеваемостта трябва да е над 60 % включително.

2. Присъствия – за всички нива необходимият брой присъствия трябва да е над 80 %, включително.

Всички курсисти, покрили изискванията за успеваемост и присътвия, могат да преминат в следващо ниво на обучение в Британика.

 

IX. Защита на личните данни

1. Британика е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство -Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.

2. С приемане на настоящите Общи условия, курсистът декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на неговото дете/деца, ще бъдат обработвани от Британика само за целите на изпълнение на правата и задълженията по Договора за обучение и настоящите условия; за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Британика; за да бъдат защитени жизненоважни интереси на курсиста, неговото дете/деца или на друго физическо лице; за целите на легитимните интереси на Британика.

3. Курсистът декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на Британика, съгласно Декларация за поверителност, публикувана на интернет-страницата: https://britanica-edu.org/.

4. Британика се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

5. Курсистът декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни–негови или на негови деца, а именно: право на достъп; право на коригиране на неточни или непълни данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на ограничение на обработването; право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

6. Горните права могат да бъдат упражнени от Курсиста чрез отправено искане до Британика (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено до Британика privacy@britanica-edu.org.

7. Британика и курсистът като страни по Договора за обучение се задължават да не разкриват на трети лица личните данни и информацията, получена при или по повод сключването или изпълнението на Договора за обучение, освен в предвидените от закона, договора или настоящите условия случаи.

 

X. (изм. на 20.02.2017 г.) Предложения, жалби и молби

1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени във всеки един от офисите на Британика, както на електронната поща complaints@britanica-edu.org. Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от Британика не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.

2. Общите условия се утвърждават със Заповед на управителя на Британика и обвързват курсиста само при изричното им приемане от негова страна. За целта, при сключване на индивидуален договор, Британика предава на курсиста подписано от Британика копие на тези Общи условия. Съгласието на курсиста с Общите условия се удостоверява с неговия подпис върху тях, както и с подписването на индивидуален договор.

3. Британика има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия. Британика уведомява курсиста за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в интернетстраницата си (www.britanica-edu.org) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си.

4. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, курсистът може да се откаже от индивидуалния договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или в изпълнение на нормативно определено в законодателството на РБ и на ЕС задължение, приложимо спрямо Британика..

5. Курсистът упражнява правото си по т. 4 по-горе, като изпраща до Британика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по за изменението Общи условия.

6. Измененията в Общите условия обвързват курсиста/родителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 3 и не е упражнил правото си по т. 4 и т. 5 от този раздел.

 

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички новоподписани договори с дата от 28 април 2020 г. Британика прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си (www.britanica-edu.org) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Британика (www.britanica-edu.org).

С подписване на настоящите условия ☐ предоставям/ ☐ не предоставям изричното си съгласие да получавам информация за предстоящи нови курсове, програми, лагери, конкурси, организирани от Британика на посочените в Договора за обучение имейл, телефон и пощенски адрес.

Приемам горните Общите условия, неразделна част към Договор за обучение № _____ / дата ____   за обучение на _____

 

Дата:

 

………………   ………………………………..

 

подпис                  три имена