Skip to main content

Oбщи условия на Британика за Годишно обучение ОНЛАЙН

Oбщи условия на Британика за Годишно обучение ОНЛАЙН

 

 

Общи разпоредби 

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Образователен център Британика ООД (наричано по-долу за краткост Британика) със седалище и адрес на управление София, ул. 6-ти Септември 7 и адрес за кореспонденция Централна администрация: гр. София, ул. 6-ти Септември 7, Булстат BG121882869, МОЛ Любомир Лалов и потребителите на услугата обучение по английски език.

2. Услугата се осигурява от Британика въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

 

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски език в Британика.

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 месеца с начало месец септември или октомври и край месец май. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

 

II. Записване за курс по английски

1. Записването за онлайн курс по английски език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение чрез клиентската платфoрма на Британика http://portal.britanica-edu.org/, и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Курсисти, които досега не са учили в Британика, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.

3. С подписването на настоящите Общи условия Родителят дава изрично съгласието си за провеждане на обучението онлайн чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии (напр. виртуални стаи, материали, изпращани по електронна поща, онлайн консултации и др.).

4. Уговорената между страните цена, посочена в индивидуалния договор между тях не подлежи на корекция при промяна във формата на обучение в случаите посочени в т. II, ал. 3.

5. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник. 

 

III. Такси, начин на плащане и отстъпки 

1. Такси

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в ценоразписите във всеки един от офисите на Британика. 

2. Начин на плащане

2.1. Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор.

2.2. При плащане на вноски, сроковете за плащане са следните:

Първа вноска: до 72 часа от сключване на договора.

Втора вноска: до 30 Октомври

Трета вноска: до 10 Януари

Четвърта вноска: до 10 Март

2.3. При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, срокът за плащане е до 72 часа от сключване на договора.

2.4. При попълване на регистрационните документи, курсистът/родителят посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия. Веднъж посочени, тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същата учебна година.

2.5. Първата вноска или пълната такса за годишно обучение се заплащат чрез EPAY, EASY PAY, BPAY или виртуален ПОС терминал. Отговорност на родителя е да влезе в системата на Британика и да генерира код за плащане на следващата вноска за обучение преди крайния срок на съответната такса.

2.6. Учебните пособия се плащат чрез EPAY, EASY PAY, BPAY или виртуален ПОС терминал. Платените учебници родителят може да получи в офис на Британика или може да му бъдат изпратени по куриер за негова сметка в рамките на територията на България. Учебници се издават до 14.09. включително. 

3. Отстъпки

Курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

3.1. 5 % (пет) отстъпка за изряден платец

Изряден платец е курсист, който заплаща таксите на обучение преди обявените крайни срокове. Преди началото на учебната година всеки курсист получава възможността да ползва отстъпката за изряден платец. Отстъпката за изряден платец може да бъде изгубена от курсиста в следните случаи:

3.1.1. При закъснение на плащането на една вноска курсистът губи възможността да ползва 5 % отстъпка за изряден платец върху текущата си вноска. При плащането преди крайния срок на следващата вноска, курсистът си възстановява възможността да ползва отстъпката за оставащите до края на учебната година вноски.

3.1.2. При закъснение на плащането на две вноски, независимо дали са поредни или не, курсистът губи отстъпката за изряден платец за съответната учебна година за оставащите до края на годината вноски.

3.2. 5 % (пет) отстъпка за записване без прекъсване

Тази отстъпка може да се ползва от ученик, който е учил и завършил курс годишно обучение през предходната учебна година в Британика. Той може да ползва 5 % отстъпка от таксата за новозаписаната учебна година в годишна форма на обучение. Отстъпката от 5 % за записване без прекъсване не може да бъде ползвана от курсисти, които са прекъснали за определен период обучението си в Британика.

3.3. 5 % (пет) отстъпка за пълна такса

Отстъпката за пълна такса се ползва, когато курсистът заплаща своята такса наведнъж.

3.4. 5 % отстъпка за втори член от семейството

Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Британика учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид брат или сестра, който/която също се обучава в годишна форма на обучение. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството. При едновременно записване, отстъпката се ползва от по-малкия по възраст член на семейството.

4. При записване за следващата учебна година през месеците май, юни, юли и август, курсистът заплаща таксата на обучение в рамките на 72 часа от сключването на договора. Записване, за което не е направено плащане в рамките на 72 часа от сключването на договора, се анулира, а издадените платежни документи се кредитират и съответно място в курс не се пази.

5. При късно записване (записване след старта на курса или след определените срокове за плащане), плащането трябва да стане най-късно в следващия работен ден след подписването на договора.

5.1. При късно записване, кандидатът губи възможността да се възползва от 5 % отстъпка за изряден платец за първата такса на обучение.

6. (изм. на 20.02.2017 г.) Британика си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия, които се обявяват по реда на раздел III, т. 1. по-горе. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори.

 

IV. Прекъсване на обучението преди старта на обучението от страна на клиента 

1. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на обучение до 1 септември, Британика възстановява цялата внесена сума.

2. При прекъсване на обучението от страна на курсиста преди старта на обучение след 1 септември, Британика възстановява внесената сума, като удържа административна такса в размер на 60 лева.

3. Срокът за възстановяване на такса е 20 работни дни от подаване на заявление. 

 

V. Прекъсване на обучението и отсъствие по време на обучението от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след старта на обучението. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста след старта на обучение Британика не възстановява заплатената такса.

2. (изм. на 20.02.2017 г.) Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друг член на семейството. Веднъж прехвърлена такса не може да бъде прехвърлена втори път. За прехвърлена такса не може да бъде подавана молба за възстановяване на част от такса.

2.1. Под „изключителни обстоятелства“ се разбира здравословна несъстоятелност на курсиста да посещава учебни занятия до края на периода на обучението или промяна на местоживеенето на курсиста извън страната по време на обучение. При наличие на изключителни обстоятелства курсистът задължително трябва да представи документ, който да докаже наличието на такива обстоятелства.

3. Срокът за разглеждане на молби за прехвърляне или възстановяване на такса е 20 работни дни от подаване на молбата.

4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, Британика не връща част от таксата на курсиста.

5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа в програмата Tutorials. 

 

VI. Прекратяване на обучението от страна на Британика 

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Британика в следните случаи:

1.1. Лошо поведение на курсиста Британика има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Лошо поведение на родителя Британика има правото да прекрати обучението на курсист, чийто родител има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.3. Неплащане на такса Британика има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.

2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

3. Британика си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг филиал или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.

4. Ако програмата за втория учебен срок съвпада с часовете в държавното училище и няма групи онлайн, които да са във време на посещение обратно на смяната на курсиста в държавното училище, Британика ще предложи алтернатива присъствено във филиал. В случай че не бъде намерена алтернатива, то Британика възстановява неусвоената сума от платеното, при плащане на пълна вноска в началото на годината.

5. (нова 20.02.2017 г.) В случай че Британика прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните в настоящия раздел VI, Британика дължи на курсиста обезщетение в размер на таксата за обучение за оставащите часове, които не са посетени след прекратяване на обучението. В този случай Британика дължи и възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

 

VII. График на занятията. Обучение

1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Британика се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в държавните училища.

2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса Британика не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.

3. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.

4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста най-късно 2 седмици преди началото на всеки срок.

5. Британика си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия, както и преподавателите.

6. При несформиране на група с 4 и повече курсисти, Британика може да предложи полуиндивидуална форма на обучение със занятия веднъж седмично.

7. При провеждане на обучението в Британика курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирани материали не се разрешава. 

 

VIII. Ваканции

1. Ваканциите в Британика са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции.

3. Британика си запазва правото да добави един допълнителен неучебен ден преди или след междусрочната ваканция, обявена от Министерството на образованието.

4. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Британика (www.britanica-edu.org) в секция „Новини“.

 

IX. Сертификат и следващ курс на обучение

1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.

2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит. 

 

X. Защита на лични данни

1. Британика е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство – Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.

2. С приемане на настоящите Общи условия, курсистът декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на неговото дете/деца, ще бъдат обработвани от Британика само за целите на изпълнение на правата и задълженията по Договора за обучение и настоящите условия; за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Британика; за да бъдат защитени жизненоважни интереси на курсиста, неговото дете/деца или на друго физическо лице; за целите на легитимните интереси на Британика.

3. Курсистът декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на Британика, съгласно Декларация за поверителност, публикувана на интернет страницата: https://britanica-edu.org/.

4. Британика се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

5. Курсистът декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни – негови или на негови деца, а именно: право на достъп; право на коригиране на неточни или непълни данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на ограничение на обработването; право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

6. Горните права могат да бъдат упражнени от Курсиста чрез отправено искане до Британика (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено до Британика – privacy@britanica-edu.org.

7. Британика и курсистът като страни по Договора за обучение се задължават да не разкриват на трети лица личните данни и информацията, получена при или по повод сключването или изпълнението на Договора за обучение, освен в предвидените от закона, договора или настоящите условия случаи. 

 

XI. (изм. на 20.02.2017 г.) Предложения, жалби и молби

1. Предложения, жалби и молби могат да бъдат подадени във всеки един от офисите на Британика, както на електронната поща complaints@britanica-edu.org. Подадените предложения, жалби или молби се разглеждат и решават от Британика не по-късно от двадесет работни дни от получаването им.

2. Общите условия се утвърждават със Заповед на управителя на Британика и обвързват курсиста само при изричното им приемане от негова страна. За целта, при сключване на индивидуален договор, Британика предава на курсиста подписано от Британика копие на тези Общи условия. Съгласието на курсиста с Общите условия се удостоверява с неговия подпис върху тях, както и с подписването на индивидуален договор.

3. Британика има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия. Британика уведомява курсиста за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в интернет страницата си (www.britanica-edu.org) и ги поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си.

4. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, курсистът може да се откаже от индивидуалния договор, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или в изпълнение на нормативно определено в законодателството на РБ и на ЕС задължение, приложимо спрямо Британика.

5. Курсистът упражнява правото си по т. 4 по-горе, като изпраща до Британика писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по за изменението Общи условия.

6. Измененията в Общите условия обвързват курсиста/родителя по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 3 и не е упражнил правото си по т. 4 и т. 5 от този раздел. Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички новоподписани договори с дата от 5 април 2021 г. Британика прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб страницата си (www.britanica-edu.org) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уеб страницата на Британика (www.britanica-edu.org).

С подписване на настоящите условия ☐ предоставям/ ☐ не предоставям изричното си съгласие да получавам информация за предстоящи нови курсове, програми, лагери, конкурси, организирани от Британика на посочените в Договора за обучение имейл, телефон и пощенски адрес.

Приемам горните Общите условия, неразделна част към Договор за обучение №______ / дата ____ за обучение на______

Дата:

……………… ………………………………..

подпис               три имена

 

До 14-годишна възраст договорът се подписва само от родителя/настойника.

Между 14-18 г. договорът се подписва от курсиста и се преподписва от родителя/настойника.