Skip to main content

Политика за поверителност на Образователен център Британика ООД при организиране на Summer Camps

Политика за поверителност на Образователен център Британика ООД при организиране на Summer Camps

 

Образователен център Британика ООД влага всички необходими ресурси и прилага най-стриктни мерки за опазване на сигурността и цялостта на всички лични данни, събирани от нашите клиенти.

Образователен център Британика ООД е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). 

 

Лични данни и обработване на лични данни 

„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат Вашето име, ЕГН (ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и т.н.

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

 

Лични данни, събирани и обработвани от Образователен център Британика ООД при организиране на летни лагери. Цели на обработването

Образователен център Британика ООД организира летни лагери на английски език заедно с лицензиран туроператор. Съвместно с него като съадминистратори, събираме следните лични данни: 

1. Вашите три имена, пол, ЕГН, пощенски адрес, телефонен номер и имейл, данни от документа за самоличност, данни за представител (за кандидати под 18-годишна възраст) – три имена, ЕГН, пощенски адрес, роднинска връзка с кандидата.

Тези Ваши данни събираме на доброволна основа, когато попълните регистрационната форма, с оглед заявеното от Вас желание да сключите договор за организиране на летен лагер на английски език с Образователен център Британика ООД, както и договор с туроператор. С попълване на регистрационната форма и получаването ѝ в нашата система, ще Ви бъде изготвен договор за организиране на летен лагер на английски език с Образователен център Британика ООД и договор с туроператор. След сключването на договорите данните Ви ще бъдат обработвани в качеството Ви на страна по тях и във връзка с изпълнението на задълженията по тях. Предоставянето на тези данни позволява да идентифицираме съответното лице като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него. Трите имена, единният граждански номер и адресът на лицето са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, Образователен център Британика ООД не може да сключи договор. В процеса на сключване на договори се обработват и данни за документа на самоличност, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни. Данните, като номер и дата на издаване на лична карта/ документ за самоличност, пол, обработваме с цел осъществяване на резервации за настаняване в хотел или друго подобно място за настаняване; осигуряване на превозвач, както и на други доставчици на специфични туристически услуги (в случай че за целите на пътуването са ангажирани такива), на друг туроператор или туристически агент, на застрахователни дружества, на доставчици на медицински услуги – лекари и медицински специалисти и др. подобни, на организатори на скаутска програма, свързани с реализирането на лагерите.

Обработваме личните Ви данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставим информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство – данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват да се съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони. 

2. Друга информация, която събираме при подписване на договора за организиране на летен лагер на английски език и обработваме самостоятелно:

2.1. информация, относно учебното заведение и класа, в който учи детето кандидат за летните лагери – с оглед съобразяване на продължителността на учебния ден, обучението на смени и др. подобни обстоятелства, които да бъдат взети предвид при организиране на лагера за деца.

2.2. специфична информация относно алергии, хронични заболявания, приемани медикаменти и др., хранителни предпочитания (вегетарианска или веган храна) – с оглед осигуряване на безопасността и комфорта на децата, осигуряване на подходящо настаняване, транспорт, храна и т.н., установяването на най-подходящата форма, група, метод и подход при обучението, планиране на учебния процес и т.н.

2.3. информация относно специфични предпочитания на децата – предпочитания към друго дете (приятел), прякор (съкратено име) на детето, възраст, клас, интереси – спорт, изкуства, книги и т.н, информация относно навиците му за заспиване, информация относно някои черти на характера – комуникация, склонност към изяви пред публика, търсене на контакт с другите деца, социализиране и съответно нуждата да бъде подпомогнато в определени ситуации – тази информация се изполва от учителите в самия процес на провеждане на лагера и на обучението по английски език с цел установяване на индивидуален подход спрямо детето, намиране на найподходящата форма, група и метод на обучение, планиране на учебния процес и постигане на максимални резултати.

2.4. информация относно размера на детето – с цел да го изненадаме с подарък – тениска или суитшърт, или раница, или друго.

2.5. информация дали детето е било на лагер и откъде научихте за нашите лагери събираме за статистически цели за нуждите на Образователен център Британика ООД. Тази информация ни е необходима и с цел да знаем дали детето се е отделяло от родителите си и да му помогнем в адаптацията.

2.6. снимки и видеа на децата, направени по време на лагера – с цел да направим родителите съпричастни към емоциите на децата и да им дадем възможност да се докоснат до техните преживявания по време на лагера. Снимките и видеата могат да бъдат достъпни в затворената Facebook група на лагера и в сайта на Образователен център Британика ООД. Представителят на децата дава своето изрично съгласие за изготвянето и публикуването по посочения по-горе начин на снимки и видеа, като има възможност да оттегли съгласието си по всяко време, по-късното оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.

3. Вашият имейл адрес, телефонен номер и име – тези лични данни обработваме и за да можем да Ви изпращаме информация, свързана с изпълнението на нашите задълженията по договора, както и уведомяването Ви във връзка с провеждането на родителските срещи преди лагера, за изчистване на неясноти по Вашата регистрация, за подаване на допълнителна информация за детето Ви по време на лагера, настъпили форсмажорни обстоятелства и др.

В случай че с Вас не бъде подписан договор за организиране на летен лагер на английски език, ние ще изтрием всички Ваши данни, за които няма законово основание за съхраняването им и не е налице Вашето съгласие за запазването им. Ако желаете и ни предоставите съгласието си, ние ще запазим Вашето име, адрес, телефон, за да Ви изпращаме покани за участие в предстоящи обучения и събития, предлагани от нас, други новини за дейността ни, както и актуална маркетингова информация, като например бюлетин, в който се обявяват специални промоционални и инициативи условия. 

 

Предаване на лични данни 

С цел реализирането на летните лагери на английски език, Образователен център Британика ООД предоставя личните данни на кандидатите и техния представител на туроператор, на лекари и доставчици на медицински услуги, на организатори на скаутски лагери и т.н. Тези данни могат да бъдат предадени и на хотел или друго подобно място за настаняване; на превозвач, както и на други доставчици на специфични туристически услуги, необходими за реализирането на лагера, на застрахователни дружества и други подобни.

Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, събрани от Образователен център Британика ООД, без предварително да е сключил договор за поверително третиране на данните, който дава право на Образователен център Британика ООД да проверява спазването на поетите с този договор задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и реализирането на лагерите. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.

В случай на предаване на данни, Образователен център Британика ООД задължава трети лица, клиенти, служители и партньори, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели и никога не се използват, за да Ви идентифицират като личност, да се свързват с Вас или да Ви изпращат съобщения, извън целите, за които са им предоставени. Освен това, Вашите лични данни трябва да бъдат обработвани в съответствие и при спазване на политиката на Образователен център Британика ООД за поверителност, както и на приложимите законови разпоредби за защита на данните.

Личните данни могат да бъдат прехвърлени като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес, или като част от корпоративна реорганизация, или други промени в корпоративното управление.

Образователен център Британика ООД предоставя лични данни на държавни органи (напр. на органи за контрол, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него. 

 

Трансфер на данни извън ЕС

Вашите данни могат да се прехвърлят и/или преработят извън Вашата страна на пребиваване, за страни, които може да нямат същите закони за защита на данните, които да осигуряват същото ниво на защита като на страни в рамките на Европейския съюз. Всички тези прехвърляния ще бъдат осъществени в съответствие с политиката за поверителност на Образователен център Британика ООД и съответното действащо законодателство и ние се ангажираме да поддържаме същото ниво на защита на личните ви данни, еквивалентно на защитата предлагана в рамките на европейското законодателство.

 

Срок на съхранение на личните данни от Образователен център Британика ООД

Ние ще запазим вашите лични данни за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите и доказване на изпълнението им, посочени по-горе (но не повече от 5 години от приключване изпълнението на договора) и в съответствие с Вашите инструкции и желание да оттеглите съгласието си да обработваме Вашите данни и същите да бъдат изтрити.

 

Вашите права по отношение на предоставените лични данни.

1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите, за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателит, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.

2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.

3. Право на коригиране

Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.

4. Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

5. Право на ограничаване на обработването

При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и други, Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.

6. Право на преносимост на данните

В случай на искане от Ваша страна ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.

7. Право на възражение

Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси.

8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране

Към настоящия момент Образователен център Британика ООД не осъществява автоматизирано обработване на данни, включително профилиране.

Наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да изложите гледната си точка и право да оспорите решението.

9. Право на жалба

Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. 

 

Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Вашето искане за ползване на Вашите права по отнешение на предоставените лични данни или оттегляне на съгласията Ви, можете да ни изпратите:

- по имейл: privacy@britanica-edu.org

Контакти на Образователен център Британика ООД и данни за назначения Служител по защита на данните:

Email: dpo@britanica-edu.org или privacy@britanica-edu.org

Адрес за коресподенция: София, ул. „6-ти Септември“ № 7

Тел: 02 466 66 66

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас по имейл на dpo@britanica-edu.org и privacy@britanica-edu.org, съобщените от Вас данни (Вашият имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашият телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпроси и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.