Skip to main content

В днешния глобален свят, работата на много компании включва общуване с международни партньори и клиенти, а английският език е основен инструмент на комуникация. Воденето на писмена кореспонденция, участието в срещи и правенето на презентации са само част от предизвикателствата, с които работещите ежедневно се сблъскват. Когато се чувстват неуверени и усещат, че нямат необходимия речников и граматически запас, когато изпитват затруднения да структурират изреченията си, това влияе негативно както на мотивацията им, така и на качеството, с което вършат работата си.

За да ви помогне да преодолеете проблема, BRITANICA предлага широк набор от курсове на различни нива. Освен общи курсове, можете да насочите своите служители към специализираните модули Skills for Business. Те развиват умения в точно определени насоки като правене на презентации, и общуване с клиенти. Курсистите се фокусират не просто върху изучаването на лексика и граматика, а върху тяхното приложение в комуникацията с хора от различни култури. В процеса на обучение се разглеждат реални бизнес казуси и се разиграват ситуации, вдъхновени от работното място.

При работа с клиенти, ние следваме модела Ситуация → Проблем → Решение. Първо, разглеждаме подробно конкретната ситуация на работното място, за да открием какви препятствия срещат работещите там. След това, насочваме всяка компания към програма, която може да включва един или повече модули. Това ще помогне на служителите да общуват на английски със самочувствие. Представяме ви две ситуации от нашия опит, които демонстрират как специализираните модули Skills for Business помагат на служители да се почувстват по-уверени в комуникацията на английски език. 

 

 

Ситуация 1:

Даниел“ работи като програмист за международна аутсорсинг компания, която отскоро е в България. Той притежава солидни технически умения и много клиенти предпочитат да работят с него по различни проекти. Официалният език в компанията е английски, и Даниел ежедневно трябва да общува с колеги от САЩ, Великобритания и Индия.

Проблем:

„Даниел“ не се чувства уверен по време на срещите с колеги и партньори. Той се затруднява да предаде в детайли работата си до момента, както и да докладва за възникнали проблеми. Това възпрепятства не само неговата дейност, но и тази на целия екип.
  
Решение:

След запознаване с проблемите на „Даниел“, нашият екип проектира обучение, което да адресира неговите нужди. Програмистът е насочен към модула English for Мeetings. Той надгражда началната му езикова основа и се фокусира върху подобряване на умението му да участва активно в професионални срещи като изразява своите идеи, дава предложения и се аргументира. За да може да направи това, „Даниел“ изучава изрази и фрази за изказване на съгласие и несъгласие по дипломатичен начин. Обучението включва още разиграване на ситуации, с които той се сблъсква  в ежедневието си. Така той развива умението си да структурира изреченията си и да бъде разбран дори и от тези, за които английският не е първи език. Това му позволява да извършва ключови за длъжността му дейности като насрочване и отмяна на работни срещи и промяна на дневния планинг. Обучението на Даниел в две учебни сесии седмично така, че да не възпрепятства неговите професионални и лични ангажименти. Същевременно, то се провежда с необходима честота и интензивност за постигане на напредък. Курсът приключва точно преди настъпването на най-натоварения за компанията сезон.

 

 

Ситуация 2

„Иван“, част от отдел „Поддръжка“ в  Aмерикано-Българска компания, е специалист с богат технически опит. Неговите задължения включват основно работа по телефон или имейл. От него се очаква да влезе в комуникация с клиента отсреща и да работят заедно, за отстраняването на даден технически проблем. 

Проблем:

„Иван“ се затруднява да говори свободно на английски език и това оставя неговите клиенти с впечатлението, че той е некомпетентен и не разбира достатъчно добре от работата си. Натовареният график на професионалиста не му позволява да отдели допълнително време за обучение.

Решение:

Модулът English for Customer Care е фокусиран върху подобряване на вербалната и писмената комуникация на английски език, в контекст на общуването с клиенти. По време на обучението се фокусираме не само върху развиването на на писмените и говоримите му умения, но и върху подобряването на неговите Soft Skills, необходими при комуникацията с клиенти. В процеса на обучение се симулират трудности, които той среща всеки ден. Минавайки през различните ситуации, „Иван“ усвоява набор от изразни средства и фрази, които улесняват общуването с клиенти. Поради неговата заетост, обучението се провежда само веднъж седмично в продължение на 2 месеца в часовия пояс от 6,00 до 8,00 вечер, непосредствено след края на работния ден. Благодарение на използваните стратегии, „Иван“ става по-уверен и успява да преодолее езиковата бариера. Няколко месеца по-късно той бива повишен в мениджър на отдела.

За да помогнем на служителите да достигнат оптималното ниво на своята работа, ние  изготвяме индивидуален план на обучение, съобразен с нуждите и целите на тяхната компания и развитието на отделния служител в нея. Специализираните модули Skills for Business развиват специфични практически умения, които са ключови в практиката и общуването в делова среда. Теоретичното обучение е комбинирано с ролеви игри, така че вашите служители да могат да приложат получените умения на практика. Те са подходящи за служители, които желаят да надградят своите езикови познания. Предлагаме гъвкава програма, която позволява участието дори на служители с натоварен график.

Повече информация за двата модула можете да откриете на тази страница. Ако смятате, програмите на BRITANICA са подходящи за вашата комапния, можете да се свържете с нас на corporate@britanica-edu.org или на телефон + 359 2 466 66 94. Заедно ще проектираме стъпка по стъпка обучението на вашите служители, за да им помогнем да осъществят пълния си потенциал.