С мотивирани и подготвени служители
към прогресиращ и успешен бизнес

 


Защо да се запишем?
Шансът за трупане на умения мотивира персонала и създава среда на удовлетвореност и стремеж към развитие. Това рефлектира и върху резултатите на служителите и успеха на фирмата.
Как ще успеем?
Чрез езиковия одит идентифицираме точните сфери за работа върху езика и изготвяме специална програма според нуждите на фирмата и познанията на служителите. Имаме допълнителни модули, които развиват конкретни бизнес умения.
Колко ще постигнем?
BRITANICA ви информира регулярно за напредъка на служителите, за техните присъствия и резултати.

Специализирани модули Skills for Business

Всеки модул развива специфично умение на английски език свързано с конкретна дейност от работното ежедневие - писане на имейл, провеждане на разговор по телефона, изнасяне на презентация и др. Има възможност за усвояване на един или няколко модула, както и за добавяне на модули към курс по английски език, покриващ цяло езиково ниво.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ


English for Emails

English for Presentations

English for Meetings

English for Marketing and Advertising

English for Sales and Purchasing

English for Negotiating

English for Accounting

English for Legal Professionals

English for Customer Care

English for HR

English for Telephoning

English for Logistics

English for the Energy Industry

English for Socializing

General English Courses A1/A2/B1/B2

За фирми, които искат да развият езиковите компетенции на своите служители чрез теми от ежедневието.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Certificate Courses B2+/C1/C2

За тези, чиито нужди са надграждане на езика и получаване на международен сертификат на Cambridge English.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

 

Skills for Success

 

Курсът Skills for Success e насочен към усъвършенстване на определени умения - за слушане и говорене или четене и писане.
Целта е курсистите да станат ефективни комуникатори и да се чувстват по-уверени
в ежедневното си общуване на английски език.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.