Skip to main content

Добрите комуникативни умения повишават качеството не само на отношенията Ви с колегите в екипа, но и се отразяват значително на техните работни контакти с клиенти и партньори. Освен това слушането с разбиране и говоренето с ясно изразяване на идеи спомагат процеса на придобиване на нови лингвистични знания по английски език. Курсът Skills for Success е специално разработен в BRITANICA с фокус на говоримото приложение на езика, като целта му е в процеса Вашите служители да се чувстват все по-уверени, все по-смело да комуникират и да се изразяват правилно на английски. Полагането на подходящия за тяхното езиково ниво разговорен модул затвърждава лексиката и граматиката им и същевременно ги надгражда с нови думи, изрази и граматически структури. Вижте как постигаме всичко това:

1. Слушане с разбиране

Аудио компонентът на курса по английски Skills for Success подготвя Вашите колеги в няколко направления, свързани с разбиране на основната идея в текст със слушане, както и на пояснителните детайли в него за придобиване на повече яснота. В активното слушане се акцентира на чуването на причините в разискваната ситуация с цел получаване на достатъчно информация относно събеседника. Когато от отсрещната страна им се задават въпроси на английски, ще могат да тренират своето възприемане и подготвяне на релевантни отговори. Важна част от аудиопрактиката е разбирането на мнението на човека, с когото разговарят на езика, откриване на неговите предпочитания и изграждане на представа за начина му на поведение. С тази тренировка при изслушване на по-дълга реч, например такава при презентация, Вашите служители ще могат да правят кратко резюме. Освен това с придобиване на повече опитност естествено ще развиват и способността да разпознават различните интонации, разбирайки кога някой се шегува, или пък напротив, държи се напълно сериозно.

Резултат:

Крайният резултат, който постигаме заедно в този модул, е да надградим уменията на Вашия екип за Listening Between the Lines спрямо тяхното първоначално езиково ниво.

2. Говорене с ясно изразяване

За да прилагаме ефективно заедно разговорния компонент в курса Skills for Success, учебната програма е обогатена с ролеви игри и Case Studies. С участие на Вашите служители дискутираме различни решения на поставен проблем. В дискусиите те ще имат възможност да използват подходящи думи и фрази, за да показват, че са разбрали какво са казали техните събеседници, както и да представят структурирано собствени идеи. Благодарение на груповите дискусии ще развият добри комуникативни способности, защото ще разполагат с голямо разнообразие на различни гледни точки на другите курсисти, които са от други професионални сфери, с техните специфични компетенции и познания. С изграждане на подобна опитност в изучаването на английски език в такава подходяща академична среда, Вашите експерти  ще могат да демонстрират на практика комуникиране на тяхна теза, като освен това я защитават и аргументират правилно. От друга страна, презентирането на различни теми ще надгради уменията им за вербално изразяване на чуждия език. Също така, в процеса на курса служителите Ви ще се учат как да разясняват и подават инструкции в отделни стъпки.

Резултат:

На финала Вашите специалисти стигат с надградени и новопридобити знания за употребата на широк набор от думи, фрази и граматически структури в определен контекст.

Двата отделни компонента на Skills for Success са съчетани в комбинация, която дава измерими резултати, за да допринесем за ефективното комуникиране на английски език на Вашия екип. Те са неразделна част от критичното и аналитичното мислене, с които колегите Ви да прилагат всичко научено в други житейски и професионални ситуации.

Brush up your team's English! Свържете се с нашия Мениджър корпоративни клиенти Стела Русинова тук, за да планирате заедно най-подходящия курс за Вашите служители. Повече за самия курс, вижте тук.