Skip to main content

Успехите на всяка работна общност се дължат на ефективна вътрешна и външна комуникация. С разрастването на бизнеса участниците във фирмената кореспонденция се увеличават, като все повече се налага употребата на английски език, за да има взаимно разбиране. За участващите в този неспиращ диалог с партньори, клиенти, чуждестранни колеги, изпълнението на работните задължения без нужните знания по чуждия език се оказва огромно предизвикателство.
При тази растяща необходимост от кадри с добро и дори отлично владеене на английски, често се налага работодателите да записват своите служители на курс с цел създаване или надграждане на техните знания по езика. За да извлекат максимума от такъв курс и за да го посещават с желание, е изключително важно служителите да имат силна мотивация. За някои хора достатъчен стимул е вътрешният им стремеж да бъдат по-добри, да се самоусъвършенстват. Други обаче биха имали нужда от външно повлияване, за да се мотивират в процеса на учене. Тук идва Вашата роля, а ние ще Ви дадем стъпките, с които да го направите успешно.

1. Посочете перспективите в кариерното развитие с английски

Използвайте team meeting, за да представите на Вашия екип възможностите, които се откриват във фирмата с по-свободното владеене на английски. Така самите служители ще получат ясна представа как да намерят способите да реализират  новите възможности. С идея за развиване в професионален план ще спечелите целеустремени кадри, които се ориентират от изпълнителна длъжност към Team Leader, асистент-мениджър, помощник или заместник с управленски правомощия. По този начин още от началото ще зададете стимул на служителите си, а и в перспектива за Вас това ще донесе по-квалифицирани кадри за важни проекти и представяния пред чуждестранни партньори.

2. Оценявайте прогреса на своите кадри

Намерете начин да покажете своята подкрепа в напредъка по английски на Вашите служители. Усещайки този допълнителен стимул, те несъмнено ще разберат, че искате да инвестирате в техния потенциал. В теорията на очакванията видният психолог Виктор Врум доказва, че служителите се стараят много повече, когато вярват, че трудът им ще бъде възнаграден. Тук наградата при добро изпълнение на задълженията по английски проект може да бъде във вид на похвала и по Ваша преценка, може да бъде придружена с билет за международен семинар във Вашата сфера например или за събитие на английски език. Очакването за поoщрение по естествен начин ще развие и стремеж за положителна вътрешна конкуренция, която подтиква към топ представяне на служителите Ви.

3. Насърчавайте англоезична комуникация на работното място

Когато има колеги от различна националност, е проява на уважение и толерантност да се говори на английски език, за да може всички участници в комуникацията да разбират. Към групите от еднаква националност е предизвикателство да се изисква да превключват постоянно на английски в разговорите на работа. Едно балансирано правило, което си заслужава да въведете при разрастване на екипа с чуждестранни представители, е писмената комуникация да се води на общоприетия фирмен език. На работните срещи с екипа окуражавайте изразяване на английски, а в ежедневието си служете с подходящи фразеологизми и идиоми за бизнес комуникация като 'Game changer', 'Go the extra mile', 'ASAP', 'Raise the bar'. Много бързо подобни изрази ще навлязат в офис жаргона, като послужат за въздействие от Вашия pep-talk към колектива.

4. Делегирайте проекти на бързо напредващите

Възложете презентация, изготвяне на отчет, проучване на фирмен казус изцяло на английски език на тези, които виждате, че бързо напредват в ученето на езика. След приключването на проекта, вече ще имате база за насоки, препоръки и коментари за обратна връзка по тяхното индивидуално представяне. Освен това, спрямо постигнатия резултат в конкретния проект, можете да изследвате в детайли владеенето на езика и неговото ефективно приложение. С правилни насоки от Ваша страна служителите Ви ще се справят все по-добре всеки път и в перспектива ще успяват да изготвят проектите все по-самостоятелно и самоуверено.

5. Изграждайте съвременна бизнес общност

Като глобален бизнес лидер Вие показвате на своя екип, че мисията и визията на компанията Ви са валидни и през границите на държавата, в която оперирате. Колкото по-високо е общото ниво на владеене на английски на служителите Ви, до толкова повече съмишленици от различни точки на света можете да достигнете ефективно заедно. Ще откриете партньори и колеги, които вярват в същото. Те от своя страна могат да споделят своя опит и да си кооперират в проекти, които ще донесат благоприятна промяна в бизнеса и света. Един глобален мироглед се базира на интернационален опит, който е немислим без писмен и говорим английски. В днешно време публикациите на научните изследователи в сфери като медицина, технологии, медии, маркетинг, реклама и др. са на английски език, за да бъдат общодостъпни. Подготвяйте своите колеги да заявят пълноправната си роля на експерти от световен мащаб. По този начин ще ги мотивирате да дават нови решения, да постигат все по-високи резултати и да допринасят за целите и на компанията, и на своята общност. 

6. Бъдете role model за Вашите служители

Теорията на очакванията на психолозите Портър и Лоуър твърди, че личната отговорност за постигане на конкретни резултати е удачен начин за стимулиране на мотивацията на изпълнителите. Вашият пример за ясно комуникиране има значително влияние върху създаването на мотивация у екипа. Вие сте модел на подражание за служителите, които ръководите. Най-силното чувство за мотивация на работа идва от споделена обща визия. Бъдете живият пример за това, че знанията и уменията постоянно се надграждат, както в професионален план, така и в лингвистичен. Споделяйте примери, за това как Вие постигате начертания си личен бизнес план. Обяснете взаимовръзката на големите цели с всяко по-малко или по-голямо постижение на всеки отделен участник в екипа. Посещавайте заедно със своите служители обучения, конференции, семинари, форуми, свързани с английски език.

Ако стъпите на една солидна основа по английски език заедно, като екип, то бъдещата Ви фирмена стратегия може да се разраства в много нови посоки. С изпълнението на 6-те стъпки заслужихте отличие по мотивиране на своя персонал да изучава английски език с желание.

А за да може да изпълните плана за по-високо ниво по английски на целия екип, се свържете с нас тук, за да Ви насочим кое ниво е подходящо за всеки един Ваш служител.

Прочетете още

Свързани публикации