Подготовката за езиков изпит: генерална репетиция за университета

По време на подготовка за езиков сертификат, освен английски, развивате и техники за учене, полезни за вашето следване.  

Как да обогатите речника си: The BRITANICA Way

С игри на асоциации, четене и други забавни активности можете да превърнете изучаването на думи от усилие в удоволствие.  

Сертификатният курс – пътят към целта и голямото израстване

Един курс не бива да се преживява и осмисля единствено като средство за постигане на цел, а като цялостно ценно и обогатяващо преживяване

BRITANICA споделя... 5 сайта, с които да се подготвяте допълнително за Cambridge сертификат

С тези пет уеб-сайта можете да вдигнете нивото си на англисйки още повече преди да започнете своето обучение през есента. 

Love to Certify: Техники за справяне с изпитни трепети с Петя Ценова

Петя Ценова, мениджър изпитна дейност, споделя от първо лице за правилните подходи за най-висока оценка.

Love to CAE: Качествените методи за сертификатна подготовка с Деси Дойчева

Учителят трябва са бъде и ментор за своите ученици. Ето как преподавателят на BRITANICA Деси Дойчева се превъплатява в тази роля. 

ПОПУЛЯРНИ

„Образователен център Британика” ООД успешно защити проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. В проекта  BG16RFOP002-1.001-0153-C01 „Внедряване на иновативна уеб базирана система за обучение по английски език” са включени дейности по разработване на специализиран софтуер и придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативната услуга.
Потребители на иновативната система са всички, които желаят да изучават английски език в България и чужбина. Иновативната разработка е собствена за дружеството и има потенциала да революционизира всеки аспект от езиковото образование и обучение. Общата стойност на проекта е  453 737, 50 лева, от които 332 453,47 лева финансова подкрепа от Европейския съюз и 58 668, 26 лева Национално съфинансиране.